آگهي اصلاحیه اسناد مزایده واگذاری ضایعات سازمان عمران شهرداری قزوین

آگهي اصلاحیه اسناد مزایده شماره 209/د/1397/25 مورخ 18/02/97

سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد مطابق با ماده 30 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، نسبت به واگذاری ضایعات از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. لذا متقاضیان میتوانند پس از درج آگهی تمدید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان عمران به نشانی قزوین – چهارراه عمران طبقه فوقانی شهرداری منطقه 2 و سایت سازمان عمران شهرداری قزوین www.qazvin.ir)) مراجعه نمایند.

یادآور می گردد مبلغ کارشناسی یکی از اقلام مزایده اصلاح گردیده است

ضمنا" سازمان در رد يا قبول پيشنهادها مختار است و هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزایده می باشد.

روزنامه رسالت و هفته نامه ولایت      1397/02/27