آگهی مزایده بهره برداری از خانه فرهنگ پردیس و کتابخانه اندیشه

آگهی مزایده عمومی

 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد برابر با ماده(30) آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، بهره برداری برخی از مراکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، بعد از انتشار آگهی به درگاه (پرتال) شهرداری قزوین (www.qazvin.ir) و یا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir) و یا در وقت اداری به مدیریت قراردادها و امور حقوقی سازمان واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب بوستان هشت بهشت طبقه سوم مراجعه فرمایند.

 

ردیف

نام مرکز

قیمت پایه

مدت واگذاری

سپرده شرکت در مزایده

1

خانه فرهنگ پردیس

90/000/000

یک سال

4/500/000

2

کتابخانه اندیشه

60/000/000

یک سال

3/000/000