آگهي مزايده واگذاري ضايعات سازمان عمران

آگهي مزايده

 

سازمان عمران شهرداري قزوين در نظر دارد مطابق با ماده 30 آيين نامه معاملات شهرداري تهران، نسبت به واگذاري ضايعات از طريق مزايده عمومي در يک نوبت به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. لذا متقاضيان ميتوانند پس از درج آگهي جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادهاي سازمان عمران به نشاني قزوين – چهارراه عمران طبقه فوقاني شهرداري منطقه 2 و سايت شهرداري قزوين www.qazvin.ir)) مراجعه نمايند.

ضمنا" سازمان در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است و هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

هفته نامه حديث و روزنامه قدس 17/02/1397