مناقصه اجاره ماشين آلات راهسازي سازمان عمران

« آگهي مناقصه »

 

     سازمان عمران شهرداري قزوين در نظر دارد، اجراي پروژه اجاره ماشين آلات راهسازي را از طريق مناقصه عمومي در يک نوبت به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از متقاضيان دعوت مي‌شود از تاريخ انتشار آگهي، ظرف مدت ده روز جهت دريافت اسناد و مدارک مناقصه، تکميل و تحويل به واحد قراردادهاي سازمان واقع در چهارراه عمران، طبقه فوقاني شهرداري منطقه دو، سازمان عمران، واحد امور قراردادها و يا سايت مناقصات شهرداري قزوين مراجعه فرمايند. بديهي است هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه بوده و سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي‌باشد.

 

هفته نامه حديث و روزنامه قدس   17/02/97