بهره برداري از دو مرکز سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوين

 

آگهي مزايده عمومي

سازمان فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوين در نظر دارد بهره برداري از دو مرکز خود را به شرح جدول ذيل، در قالب قرارداد اجاره به افراد واجد شرايط واگذار نمايد متقاضيان در وقت اداري مي توانند جهت کسب اطلاع بيشتر به مديريت مراکز و يا مديريت قراردادهاي سازمان واقع در فرهنگسراي بانو(س) طبقه سوم مراجعه فرمايند.

 

رديف

نام مرکز

قيمت پايه اجاره

مدت واگذاري

سپرده شرکت در مزايده

1

زمين ورزشي فوتسال ميلاد

84/000/000 ريال

يک سال

4/200/000 ريال

2

خانه فرهنگ دانش

72/000/000 ريال

يک سال

3/600/000 ريال