آگهی مناقصه عمومی (دو نوبته – یک مرحله¬ای)

آگهی مناقصه عمومی

(دو نوبته – یک مرحله­ای)

 

 سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار، جهت تهیه و تحویل غذای پرسنل سازمان عمران از محل اعتبارات داخلی طی مدت 7ماه (هفت ماه) بر مبنای قانون برگزاری مناقصات به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره­گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(  www.setadiran.ir)  از طریق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی دوم جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

 برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، انصراف از شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده  پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و ... در بستر سامانه می­باشد. 

پاکات "الف"، "ب" و "ج" می­بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه (پاکت"الف") به مبلغ 2.370.000.000 ریال (به حروف دو میلیارد و سیصدو هفتاد میلیون ریال) به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری قزوین تحویل گردد.

(هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد)

آدرس: قزوین- چهارراه عمران- طبقه فوقانی شهرداری منطقه دو                  

  تلفن تماس: 33366131-028