فراخوان آگهی مزایده (دونوبته) واگذاری امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک از معابر و مخازن سطح شهر و جمع آوری پسماند خشک فابل بازیافت از کلیه مبادی تولید در شهر قزوین

                                                                                                    

           فراخوان آگهی مزایده (دونوبته

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر مزایده واگذاری امتیاز      جمع آوری و تملک پسماندهای خشک از معابر و مخازن سطح شهر و جمع آوری پسماند خشک فابل بازیافت از کلیه مبادی تولید در شهر قزوین را با قیمت پایه 12/083/665/000 ریال به پیمانکار واجد صلاحیت (شخصیت حقوقی) واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند پس از چاپ آگهی نوبت دوم، جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مذکور را دريافت نمايند.

  • برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت درمزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت های تضامین در بستر سامانه امکانپذیر است.
  • تضمین شرکت در مزایده : 000/000/605 ریال
  • هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می‌باشد.
  • نشانی: قزوین، خیابان نواب جنوبی، جنب شهرداری منطقه یک، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین
  • کدپستی3419745366
  • تلفن: 2-33240731-028