آگهی مزایده اجاره یکساله قطعه زمین واقع در تقاطع بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جهت برپایی جایگاه نهال با سازه موقت

                                                           "آگهی مزایده"

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به اجاره  یکساله قطعه زمین واقع در تقاطع بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ـ بلوار معلم جهت برپایی جایگاه نهال با سازه موقت به متراژ تقریبی 450 متر مربع طریق مزایده عمومی اقدام نماید .

کلیه فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد ، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت ،انصراف از شرکت در مزایده ، بازگشایی فایل پاکات ، اعلام به برنده ، پذیرش برنده و ... در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد .

شرکت کننده باید تا تاریخ 13/2/1403 ساعت 18 نسبت به دریافت اسناد اقدام و پاکات الف و ب و پیشنهاد قیمت خود را در سامانه ثبت و بارگذاری نموده و اصل پاکت الف را تا مهلت معین شده در اسناد به دبیرخانه سازمان تحویل نمایید.

علاقمندان می بایست جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به سایت سامانه setadiran.ir  ثبت نام /پروفایل مزایده گر مراجعه نمایند .

نشانی : واقع در خیابان امام خمینی(ره) ـ بازار سعادت ـ طبقه بالای بانک تجارت  ـ پلاک 5 

شماره تماس : 33885182-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین