مزایده عمومی یک نوبته-کافه رستوران بام به همراه محوطه داخلی آن واقع در قزوین – منطقه نمونه گردشگری باراجین

مزایده عمومی یک نوبته

منطقه نمونه گردشگری باراجین در نظر دارد کافه رستوران بام به همراه محوطه داخلی آن واقع در قزوین منطقه نمونه گردشگری باراجین را جهت اجاره به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

 

ردیف

 

موقعیت

کاربری

امکانات

قیمت کارشناسی

اجاره ماهیانه

1

منطقه نمونه گردشگری باراجین

بام قزوین

کافه رستوران بام به همراه محوطه داخلی آن)

برق، نیمکت

110,000,000 ریال

 

 

کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت  در مزایده،  بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداختها در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir امکان پذیر میباشد.

شرکت کننده می بایست تا ساعت و تاریخ مشخص شده در اسناد پاکات "الف" و "ب" و پیشنهاد قیمت خود را در سامانه ثبت و بارگذاری و اصل پاکت" الف" را نیز تا مهلت معین شده، به دبیرخانه منطقه نمونه گردشگری باراجین تحویل نماید. 

 علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به سایت سامانه www.setadiran بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر مراجعه و با تلفن 41934-021 داخلی 5 تماس حاصل نمایند. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، منطقه نمونه گردشگری باراجین ، تلفن : 33590223، فکس: 33590472