آگهی مزایده عمومی (یک نوبته) تعاونی مسکن شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی (یک نوبته)

تعاونی مسکن  شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمین را با شرایط نقد و اقساط به شرح  و مشخصات جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

دیف

آدرس ملک

مساحت (متر مربع)

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت کارشناسی کل (ریال)

شرایط پرداخت

1

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

207.42

2203

بخش 5ناحیه 2فرعی 2307 از 39 اصلی

مسکونی

000/000/500/53

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز)

2

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

341.63

873

بخش 5ناحیه 2فرعی 977از 39 اصلی

مسکونی

000/000/000/58

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

3

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

460.77

901

بخش 5ناحیه 2فرعی 1005 از 39 اصلی

مسکونی

000/000/000/83

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

4

اراضی اسماعیل آباد عظیمیه)

279.93

871

بخش 5ناحیه 2فرعی 975 از 39 اصلی

مسکونی

000/000/150/48

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

5

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

335.81

870

بخش 5ناحیه 2فرعی 974 از 39 اصلی

مسکونی

000/000/000/59

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

6

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

348.96

56

بخش 5ناحیه 2فرعی 10123 از 38 اصلی

مسکونی

000/000/000/55

50  %  درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز

7

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

371.15

137

بخش 5ناحیه 2فرعی 10204 از 38 اصلی

مسکونی

000/000/000/63

50 درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

8

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

228.42

2098

بخش 5ناحیه 2فرعی 2202از 39 اصلی

مسکونی

000/000/000/55

50%  درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

9

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

292.75

136

بخش 5ناحیه 2فرعی 10203

از 38 اصلی

مسکونی

000/000/320/47

50 % درصد نقدی الباقی در چهار قسط  (حداکثر0 12 روز)درصد)

10

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

309.88

1

بخش 5ناحیه 2فرعی 10068از 38 اصلی

 

مسکونی

000/000/000/51

50 %  درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز  )

                 
 
  1. کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد.ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده.ارسال پیشنهاد

 

 

  1. قیمت .انصراف از شرکت در مزایده .بازگشایی پاکات .اعلام به برنده .پذیرش برنده بودن .بصورت حضوری از طریق دفتر تعاونی مسکن شهرداری قزوین می باشد .
  2. شرکت کنندگان در مزایده می بایست فقط از طریق دفتر تعاونی مسکن بصورت حضوری در زمان مشخص شده جهت دریافت اسناد اقدام نمایند و دریافت اسناد از طریق دیگری منتج به شرکت در مزایده نخواهد شد
  3. زمینهای مورد مزایده دارای گذر   بیست متری می باشند 
  4. .شرکت کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از روز چهارشنبه مورخ 23/01/1402 لغایت روز پنج شنبه شنبه  مورخ  31/01/1402تاساعت 13 به دفتر تعاونی مسکن به آدرس ذیل مراجعه نمایند
  5. شرکت کنندگان در مزایده می بایست اسناد خود راشامل پاکات الف و ب پیشنهاد قیمت را از روز دو شنبه مورخ 04/02/1402 تا پایان روز سه شنبه مورخ 12/02/1402ساعت 14به دفتر تعاونی مسکن شهرداری ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و به اسنادی که بعد از تاریخ مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس: قزوین ، خیابان  بوعلی غربی  ، تقاطع نواب بوعلی ؛سازمان پارکها و فضای سبز ،دفتر تعاونی مسکن شهرداری قزوین  شماره های تماس 33248351-028--09100120558