آگهی مناقصه عمومی (دونوبته – یک مرحله¬ای) نوبت اول

 

 

آگهی مناقصه عمومی

(دونوبته یک مرحله­ای)

نوبت اول

 

سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداری مجموعه تاریخی، فرهنگی مجموعه سعدالسلطنه)؛ به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره­گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­های دارای صلاحیت (حداقل رتبه 3 مرمت اشخاص حقیقی  و یا رتبه 5 ابنیه اشخاص حقوقی) اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی(نوبت دوم) جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، انصراف از شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و ... در بستر سامانه می­باشد. 

پاکات "الف" و "ب" و "ج" می­بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه (پاکت"الف") مندرج در اسناد به دبیرخانه سازمان نوسازی و بهسازی تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 33246656-028

کدپستی:34136656847