آگهی مزایده عمومی فروش زمین های تعاونی مسکن شهرداری قزوین

آگهی مزایده عمومی (یک نوبته)

تعاونی مسکن  شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمین را با شرایط نقد و اقساط به شرح  و مشخصات جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

دیف

آدرس ملک

مساحت (متر مربع)

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت کارشناسی کل (ریال)

شرایط پرداخت

1

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

225.05

17

بخش 5ناحیه 2فرعی 10084 از 38 اصلی

مسکونی

18/000/000/000

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز)

2

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

334.85

31

بخش 5ناحیه 2فرعی 10098از 38 اصلی

مسکونی

26/000/000/000

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

3

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

471.3

117

بخش 5ناحیه 2فرعی 10184 از 38 اصلی

مسکونی

31/100/000/000

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

4

اراضی اسماعیل آباد (نه گانه)

455.2

138

بخش 5ناحیه 2فرعی 10205 از 38 اصلی

مسکونی

31/840/000/000

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

5

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

223.9

872

بخش 5ناحیه 2فرعی 976 از 39 اصلی

مسکونی

15/700/000/000

50% درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

6

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

341.63

873

بخش 5ناحیه 2فرعی 977 از 39 اصلی

مسکونی

25/500/000/000

50  %  درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز

7

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

228.42

2099

بخش 5ناحیه 2فرعی 2203 از 39 اصلی

مسکونی

27/000/000/000

50 درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

8

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

228.42

2150

بخش 5ناحیه 2فرعی 2254 از 39 اصلی

مسکونی

27/000/000/000

50%  درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز )

9

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

207.42

2177

بخش 5ناحیه 2فرعی 2281

از 39 اصلی

مسکونی

25/000/000/000

50 % درصد نقدی الباقی در چهار قسط  (حداکثر0 12 روز)درصد)

10

اراضی اسماعیل آباد (عظیمیه)

207.42

2228

بخش 5ناحیه 2فرعی 2332 از 39 اصلی

 

مسکونی

25/000/000/000

50 %  درصد نقدی الباقی چهار قسط  (حداکثر 120روز  )

                 
 
  1. کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت  در مزایده،  بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، ، بصورت حضوری از طریق دفتر تعاونی مسکن شهرداری قزوین می باشد .
  2. شرکت­کنندگان در مزایده می­بایست فقط  از طریق دفتر تعاونی مسکن بصورت حضوری در زمان مشخص شده جهت دریافت اسناد اقدام نمایند و دریافت اسناد از طریق دیگری منتج به شرکت در مزایده نخواهد شد.
  3. زمینهای مورد مزایده در گذر   بیست متری می باشند 
  4. .شرکت کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از روز شنبه مورخ 07/08/1401 لغایت روز سه شنبه  مورخ  17/8/1401  تاساعت 14  به دفتر تعاونی مسکن به آدرس ذیل مراجعه نمایند

شرکت کنندگان در مزایده می بایست اسناد خود را شامل پاکات الف و ب پیشنهاد قیمت را از روز   چهارشنبه مورخ  18/08/1401 تا پایان روز  یکشنبه  مورخ   29/08/1401 ساعت 14  به دفتر تعاونی ارائه نموده و رسید دریافت نمایند وبه  اسنادی که بعد از تاریخ مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

آدرس: قزوین ، خیابان  بوعلی غربی  ، تقاطع نواب بوعلی ؛سازمان پارکها و فضای سبز ،دفتر تعاونی مسکن شهرداری قزوین  شماره های تماس 33248351-028--09100120558