فراخوان مزایده

فراخوان مزایده

سازمان زیباسازی شهرداری قزوين درنظر دارد نسبت به برگزاری مزایده بهره برداری از ابزارهای تبلیغاتی سطح شهر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس :www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه 3/3/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 3/3/1401  تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 17/3/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 3/3/1401  تا ساعت 13  روز دوشنبه مورخ 30/3/1401 می باشد

تاریخ بررسی پیشنهادات : ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 31/3/1401  در محل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف:

تلفن 6-02833578083 داخلی 25

نشانی : قزوین فلکه تهران قدیم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین ، اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

تلفن41934-021 و 1456