فراخوان انجام خدمات رفت و روب وحفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1401-1402

بسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

فراخوان انجام خدمات رفت و روب وحفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1401-1402

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین      

                                      

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد براساس بند یک مصوبات چهل و دومین جلسه هیأت مدیره به شماره 2826/د/1400/17 مورخ 17/12/1400 نسبت به برگزاری و انتخاب برنده مناقصه طبق شرایط و اسناد تنظیمی اقدام نماید.

1-موضوع: مناقصه عمومی انجام خدمات رفت و روب وحفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز آرامستانهای سطح شهر به شماره 320/د/1401/17 مورخ 04/02/1401

2-شماره ثبت در سامانه ستاد: به شرح جدول ذیل بوده و کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

3-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین به نشانی قزوین-کمربندی جمهوری اسلامی-چهارراه نوبیلی بلوار رضوان کیلومتر 3 جاده فارسیان. شماره تماس 4-33565681

4-مدت پیمان: 12 ماه شمسی

ردیف

شماره نیاز ثبت شده در سامانه ستاد

برآورد اولیه

5درصد برآورد اولیه

1

2001091176000001

26,837,423,792رﯾﺎل

190/871/341/1  ریال

 

5-مبلغ برآورد اولیه: به شرح جدول ذیل می باشد که پیشنهاد دهندگان می بایست 5 درصد برآورد اولیه را به صورت وجه نقد به حساب سپرده سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین  به حساب شماره 0108355889003 نزد ﺑﺎﻧﮏ ملی شعبه منتظری ﺑﻪ ﻧﺎم این سازمان ، واریز یا ارائه ضمانت نامه  معتبر بانکی از سوی بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در ﭘﺎﮐﺖ "اﻟﻒ" ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ

6-زمان :

  • تاریخ انتشار فراخوان: 07/02/1401 از ساعت 9 صبح
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 11/02/1401 تا ساعت 13
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 21/02/1401 تا ساعت 13
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 24/02/1401 در محل دفتر مدیریت سازمان آرامستانهای شهرداری قزوین به نشانی فوق الذکر خواهد بود.

(( هزینه چاپ روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود))

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید