آگهی مزایده - واگذاری یک باب مغازه گلفروشی - سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین

آگهی مزایده

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب مغازه گلفروشی واقع در آرامستان بهشت فاطمه (س) از طریق مزایده عمومی یک نوبته به صورت اجاره یکساله، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطلاعات و دریافت اسناد مزایده، از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا مورخ 1400/11/21 (ده روزکاری) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر:

تلفن:02833565682

نشانی:کمربندی جمهوری اسلامی، چهارراه نوبیلی ، بلوار رضوان ،کیلومتر 3 جاده فارسیان، سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.