آگهی مزایده - لوله و اتصالات، ضایعات آهن - سازمان زیباسازی شهرداری قزوين

فراخوان مزایده

 

سازمان زیباسازی شهرداری قزوين درنظر دارد نسبت به برگزاری مزایده در دو گروه 1- لوله و اتصالات 2- ضایعات آهن به شماره 1313/ص/1400/23 با شماره سامانه 1000091046000004 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس :www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده در سامانه 10/9/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : از ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 10/9/1400 تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 17/9/1400

مهلت بازدید : از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 10/9/1400 لغایت روز چهارشنبه مورخ 17/9/1400 با در دست داشتن اسناد مزایده به نشانی قزوین کمربندی جمهوری اسلامی جنب CNG انبار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 8 روز چهار شنبه مورخ 10/9/1400 تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 29/9/1400

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز سه شنبه 30/9/1400

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف:

تلفن 6-02833578083 داخلی 25

نشانی : قزوین فلکه تهران قدیم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی خیابان تالار سازمان زیباسازی شهرداری قزوین