آگهی مزایده - 1- ابزار آلات 2-لوله اتصالات 3-ضایعات آهن - سازمان زیباسازی شهرداری قزوين