مزایده عمومی یک نوبته با شرایط ویژه - پروژه برج های بادامستان - شهرداری قزوین