مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 73 عدد پایه چراغ روشنایی - سازمان زیباسازی شهرداری قزوين