کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر نقش مهمی در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری داشته است

علیرضا هنرور ، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت: با توجه به اهمیت بحث مدیریت یکپارچه شهری در رابطه با هماهنگی و همکاری مدیران اجرایی شهر ، این مهم در حال حاضر در بهترین شرایط قرار داشته و...

۱۳۹۷/۰۷/۰۷