بانک اطلاعاتی و نقشه منابع آب شبکه آبرسانی فضای سبز شهر قزوین در محیط GIS تهیه شد

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین گفت : با توجه به لزوم وجود بانک اطلاعاتی شبکه آبرسانی فضای سبز شهر قزوین ، پروژه بانک اطلاعاتی و نقشه منابع آب، شبکه آبرسانی و توزیع...

۱۳۹۷/۰۷/۰۹