بازدید مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی بابل از سازمان تاکسیرانی قزوین

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از بازدید مدیر عامل سازمان حمل و نقل عمومی شهر بابل و تنی چند ازمدیران شهرداری این شهر از سازمان تاکسیرانی قزوین به منظور آشنایی با سامانه جامع مدیریت...

۱۳۹۷/۱۱/۲۷