بازديد مسوولان شهرداري دامغان از مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين

کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: مسئول اداري-مالي، مسئول حراست و کارشناسان شهرداري دامغان به منظور بهره برداري از تجربيات مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين از اين مرکز بازديد کردند.

۱۳۹۵/۰۷/۲۸