دومين نشست کارگروه "قزوين+20" با موضوع حفظ و توسعه باغستان سنتي قزوين برگزار شد

در جريان برگزاري جلسه دهم از دور هفتم کارگروه مشورتي قزوين+20 شهرداري قزوين، موضوع اولويت حفظ و توسعه باغستان و فضاهاي سبز قزوين توسط اعضا و نمايندگان باغداران قزوين مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

۱۳۹۵/۰۸/۲۳