صدور 361 ابلاغ و اخطار به متخلفان از سوي کميسيون ماده صد منطقه دو شهرداري قزوين

فرامرز صادقي، مدير منطقه دو شهرداري قزوين گفت: از ابتداي مهرماه سال جاري تا پايان آذر ماه، 361 مورد ابلاغ و اخطار براي متخلفان از سوي واحد كميسيون ماده صد منطقه دو شهرداري قزوين صادر شده است.

۱۳۹۵/۱۰/۱۹