اقدامات اجراي مرحله دوم پروژه پايانه مسافربري نسيم شمال در حال انجام است

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: اقدامات تملک زمين براي اجراي مرحله دوم پروژه احداث پايانه مسافربري نسيم شمال واقع در بلوار ميرزا كوچك خان در حال انجام است.

۱۳۹۶/۰۴/۱۸

پروژه‌هاي مناسب‌سازي معابر جزو پروژه‌هاي اولويت‌دار شهرداري قزوين است

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: با توجه به ضرورت تأمين دسترسي‌هاي آسان براي شهروندان جانبار، معلول و سالمند، اجراي پروژه هاي مناسب سازي جزو پروژه هاي اولويت‌دار اين سازمان به...

۱۳۹۶/۰۴/۱۸