مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين کارشناس برتر روابط عمومي کشور شد

درششمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي کشور که ازسوي انجمن متخصصان روابط عمومي ايران برگزار شد، آرش شايسته نيا مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين به عنوان کارشناس برتر روابط عمومي کشور...

۱۳۸۹/۱۲/۱۴