انتخاب پيمانكاران براي اجراي پروژه هاي عمراني شهرداري كارشناسي شده است

در انتخاب پيمانكار پروزهاي شهرداري قزوين تلاش شده از پيمانكاران مجربي كه پروژه هاي بزرگ و مشابهي را در ساير شهر هاي كشور اجرا كرده اند و از توان مالي خوبي برخوردارند و سهام آنها متعلق به نهادهاي...

۱۳۹۰/۰۷/۲۱