ارايه خدمات طراحي به شهرداري‌هاي ديگر، منبع درآمد جديد سازمان محسوب مي‌شود

هدف اين سازمان، ارايه خدمات است و با توجه به توانمندي‌هاي تخصصي كارشناسان اين سازمان، برخي فعاليت‌هاي طراحي شهرداري‌هاي استان به تازگي به اين سازمان ارايه شده است كه در صورت توسعه آن در بلند مدت،...

۱۳۹۰/۰۸/۰۴