دومین جلسه هم اندیشی مدیران عامل سازمان های حمل و نقل همگانی شهرهای تابعه استان درباره بیمه درمان تکمیلی رانندگان ناوگان بار و مسافر درون شهری...

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از برگزاری دومین جلسه هم اندیشی مدیران عامل سازمان های حمل و نقل همگانی شهرهای تابعه استان با موضوع برقراری بیمه درمان...

۱۴۰۰/۱۱/۲۰