پروژه مطالعه و طراحی گسترش ایستگاه آتش نشانی شهید بابایی در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: در راستای اهتمام شهرداری قزوین و سازمان آتش نشانی طرح گسترشی مجموعه ایستگاه آتش نشانی شهید بابایی با رویکرد افزایش فضای اداری با...

۱۴۰۰/۰۳/۲۶