نشست ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین برگزار شد

نشست بررسی مراحل تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین با رویکرد ارائه گزارش عملکرد کارگروه‌های شهرسازی و معماری و محیط زیست و خدمات شهری در ستاد راهبری برنامه با اعلام...

۱۴۰۱/۰۸/۲۴

شاخص‌های کارگروه فنی و عمرانی در برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم مورد بررسی قرار گرفت

نشست بررسی شاخص‌های کارگروه فنی و عمرانی در برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین با رویکرد انجام مطالعات توأم با کارشناسی برای تهیه و تدوین برنامه کاری، اصول، هدف‌ها و برنامه‌های...

۱۴۰۱/۰۸/۲۴