تأمین منافع و مصالح تمامی کارکنان شهرداری با موضوع استخدامی از اولویت‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی است

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، تأمین منافع و مصالح تمامی کارکنان مجموعه مدیریت شهری قزوین با موضوع استخدامی را یکی از اولویت‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه...

۱۴۰۲/۰۹/۱۲