نشست هم اندیشی تدوین پروژه های سال 1402 حوزه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردار ی برگزار شد

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: نشست تخصصی مشترک معاونت حمل و نقل و ترافیک و سازمانهای متبوع و سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در راستای پیش بینی و تدوین...

۱۴۰۱/۰۹/۱۴