تصویب ضوابط تشویقی نوسازی بافت فرسوده هادی‌آباد، ارتقای کیفیت زندگی را رقم خواهد زد

رشوند آوه، رئیس دبیرخانه بازآفرینی شهری قزوین گفت: تصویب ضوابط تشویقی نوسازی بافت فرسوده هادی‌آباد، ارتقای کیفیت زندگی در این محله را رقم خواهد زد و شهروندان شاهد اتفاقات خوبی خواهند بود.

۱۴۰۲/۱۰/۰۷