واژگونی خودروي سواری ساینا در اتوبان زنجان _قزوین حد فاصل ورودی اسماعیل آباددو نفر مصدوم و محبوس در پی داشت.

حسینی افسرکشیک سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوین از واژگونی خودروي سواری ساینا در اتوبان زنجان _قزوین حد فاصل ورودی اسماعیل آباد،دو نفر مصدوم در پی داشت.

۱۴۰۲/۰۱/۰۵