تهیه طرح اجرایی احداث میدانچه و ساماندهی ترافیکی معبر اصلی ناحیه شهری مشعلدار به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: به دلیل لزوم ساماندهی معبر اصلی ناحیه شهری مشعلدار در امتداد کانال آب موجود و افزایش میزان ایمنی و دسترسی معبر، طرح احداث...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹