خبرنگاران با نقد منصفانه،می توانند به تصمیم گیری درست مدیران کمک کنند

فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت:خبرنگاران بعنوان چشمان تیزبین جامعه می توانند با رصد نقاط ضعف شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین و نقد دلسوزانه و متعهدانه عملکرد مدیریت شهری به تصمیم گیری درست...

۱۴۰۲/۰۵/۲۱