بررسی پروژه های نیمه تمام در بازه زمانی پایان سال و انتظام بخشی در سطح شهر

سلطانلو؛دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر از برگزاری جلسه هماهنگی امور اجرایی شهر در راستای رسیدگی به موضوعات شهری با هدف ارائه گزارشات دستگاه های خدمات رسان با محوریت رسیدگی به پروژه های نیمه...

۱۴۰۱/۱۱/۱۲