مديران شهرداري بايد توجه ويژه‌اي به كاركرد روابط عمومي‌ها داشته باشند

با توجه به تنوع،پيچيدگي و سلائق مخاطبان و نياز مبرم سازمان‌ها به رضايت و اقناع افکار عمومي اهميت فعاليت روابط عمومي دوچندان مي‌شود و بر اين اساس بايد توجه ويژه‌اي به روابط عمومي‌ها از سوي مديران شود.

۱۳۹۱/۱۰/۱۳