اعضاي شوراي شهر و مديران شهرداري قزوين با رئيس شوراي شهر مشهد ديدار كردند

اعضاي شوراي شهر، شهردار و مديران شهرداري قزوين در ديدار با رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد ضمن تبادل نظر و آشنايي با نحوه ي عملكرد اين شورا از مشهد به عنوان الگويي مناسب در حوزه مديريت و بر نامه ريزي...

۱۳۹۱/۰۵/۰۲