افزايش پرونده‌هاي ارسالي به کميسيون ماده‌ صد با حضور کارشناس تخلف‌ياب

امسال با حضور کارشناس تخلف‌ياب براي ساخت و سازهاي جديد در منطقه سه شهرداري قزوين، آمار پرونده‌هاي تخلفات ساختماني در واحد شهرسازي براي ارسال به کميسيون ماده صد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

۱۳۹۰/۱۱/۱۵