به جاي باغ لاله ها، باغ گل هاي بهاري از گل هاي بنفشه در باغ مشاهير قزوين ايجاد شده است

به گفته مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين، امسال باغ لاله ها در شهر قزوين داير نمي شود.به جاي باغ لاله ها، باغ گل هاي بهاري از گل هاي بنفشه در باغ مشاهير ايجاد شده است.

۱۳۹۱/۰۱/۱۸