سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري قزوين، واحد نمونه خدماتي سبز کشور شد

امسال ستاد محيط زيست شهرداري قزوين با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست استان قزوين با ارايه مدارک و گزارش عملکرد سازمان مديريت پسماند شهرداري به اين کميته، توانست عنوان واحد نمونه خدماتي سبز کشور را...

۱۳۹۱/۱۰/۲۸