جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز قزوين ثبت جهاني مي‌شود

با ثبت جهاني اين جشنواره بين المللي، همکاري يونيسف با شهرداري قزوين و سازمان فرهنگي ورزشي محقق مي‌شود. اگر شهرداري قزوين گزارش مربوط به اين جشنواره و تصاوير آن را جهت نمايش در وب سايت جهاني يونيسف...

۱۳۹۲/۰۶/۱۷