حضور افراد کارشناس در روابط عمومي‌ها براي اطلاع‌رساني هنرمندانه به مردم ضروري است

در راستاي اطلاع رساني دقيق، صحيح و هنرمندانه به مردم درباره اقدامات انجام شده توسط مسوولين استاني و شهري، حضور افراد متخصص و کارشناس در حوزه روابط عمومي و اطلاع رساني از نيازهاي اساسي است.

۱۳۹۲/۰۲/۲۵