بازديد مديرعامل و کارشناسان سازمان عمران شهرداري قزوين از پروژه هاي عمراني سازمان عمران شهرداري مشهد

جمعي از کارشناسان سازمان عمران قزوين به همراه مديرعامل و نيز دو نفر از اعضاي هيئت مديره سازمان عمران شهرداري قزوين در 6 دي ماه سالجاري از برخي پروژه هاي شهرداري مشهد بازديد کردند.

۱۳۹۰/۱۰/۲۷