اجراي پروژه‌هاي عمراني با رويکرد اجتماعي - فرهنگي يکي از ضرورت‌هاي توسعه پايدار شهري است

فاصله گرفتن از رويکرد اجتماعي و فرهنگي و مشارکت دادن شهروندان در اداره شهر باعث شد در سال‌هاي گذشته شاهد آسيب‌هاي اجتماعي در شهر باشيم و اين مشکل با ادغام علوم اجتماعي و علوم مهندسي در اجراي...

۱۳۹۰/۱۱/۲۵