پيوست فرهنگي و اجتماعي در طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني و شهرسازي الزامي خواهد شد

با توجه به برگزاري هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي از سال هاي آيند داشتن پيوست رويکرد فرهنگي و اجتماعي در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني و...

۱۳۹۰/۱۲/۰۱