فراخوان سازمان فرهنگي ورزشي در اخذ طرحها و برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي

مديريت برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از اعلام آمادگي براي همکاري با کانون ها، انجمن ها، نهادها و تشکلهاي فرهنگي دولتي و بخش خصوصي به منظور اجراي سياست هاي کلان سازمان متبوع...

۱۳۹۱/۱۰/۱۷