استان قزوين و کشور پرتغال از ظرفيت‌هاي خوبي براي همکاري برخوردار هستند

استان قزوين و کشور پرتغال از ظرفيت‌هاي خوبي براي همکاري و انتقال تجربيات برخوردار هستند و حضور هيئت دانشگاهي و تجاري کشور پرتغال در استان قزوين آغاز ارتباطات منسجم‌تر بين اين دو مجموعه مي‌باشد.

۱۳۹۲/۱۱/۰۵